Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan NOI bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product en voldoet aan de voorwaarden opgenomen in art 9 omschreven in deze voorwaarden.
Artikel 1: Algemene bepalingen
De webwinkel van NOI bvba met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht (België), Vinkstraat 84,

BTW BE0457889884 biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en voor elke aankoop die de klant plaatst. Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de klant de Algemene voorwaarden te kennen en akkoord te zijn met de inhoud.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan kleuren en andere inhoud bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NOI bvba. NOI bvba is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt.

De artikelen worden verstuurd vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

De artikelen worden bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide informatie.
De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen voorgesteld op de site.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikels blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van NOI bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt NOI bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

 

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met NOI bvba waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen.
Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan NOI bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met NOI bvba en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan NOI bvba. Enkel artikelen die, zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, alle aanwezige labels, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd en artikelen waarvan de labels verwijderd werden
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door NOI bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: NOI bvba
Is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)1689492 of via e-mail op info@moto-planet.be of op volgende adres Grote baan 306 te 3150 Haacht.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
NOI bvba kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.